Ungdomsprosjektet Be Friends

Prosjektkoordinator: Unni Stålesen 

Lokasjon: Agder 

Samarbeidspartner: Kristiansand kommune og forskningsinstituttet NORCE

 

Hovedformål med prosjektet:

Ungdomsprosjektet er et innovasjonsprosjekt «A-larm ungdomstjenester» som gjennom medforskningsbasert aksjonsforskning skal utvikle en modell for hvordan frivillig sektor kan bidra som et supplement til offentlig sektor i det viktige arbeidet rettet mot ungdom.

Den videre målsetningen er at denne modellen kan videreutvikles til å representere en nasjonal modell for hvordan frivillig og offentlig sektor kan samarbeide om tilbud overfor målgruppen. 

Innovasjonsprosjektet vil gjennomføres i samarbeid med Kristiansand Kommune og forskningsinstituttet NORCE. 

Aksjonsforskningen fungerer som en integrert del i A-larms arbeid med en ungdomstjeneste. Dette arbeidet vil organiseres som en arbeidsprosess som utvikler, prøver ut og dokumenterer den nye ungdomstjenesten. I prosjektet vil både brukererfaring, ansatterfaring, og erfaringsbasert kunnskap tas inn i ungdomstjenesten.