Rus Og Avhengighet

Definisjoner

Det er mange måter å definere skadelig bruk og avheninghet på. Vi velger å forholde oss til det internasjonale diganoseverktøyet ICD 10 og gjengir definisjonene av de her.

Skadelig bruk

"Bruk av psykoaktive stoffer i et mønster som gir helseskade. Skaden kan være somatisk (som i tilfeller av hepatitt som følge av egenadministrerte injeksjoner av psykoaktive stoffer), eller psykisk (f eks episoder med depressiv lidelse etter betydelig alkoholkonsum)."

Avhengighetssyndrom

"En rekke atferdsmessige, kognitive og fysiologiske fenomener som utvikler seg etter gjentatt stoffbruk. Vanligvis har brukeret sterkt ønske om å ta stoffet, vansker med å kontrollere bruken av den, fortsatt bruk til tross for skadelige konsekvenser, stoffbruken får høyere prioritet enn andre aktiviteter og forpliktelser, økt toleranse og noen ganger en fysisk abstinenstilstand. Avhengighetssyndromet kan dreie seg om et spesifikt psykoaktivt stoff (f eks tobakk, alkohol eller diazepam), om en gruppe stoffer (f eks opiater) eller et bredere spekter av farmakologisk forskjellige psykoaktive stoffer."  

Vår oppfordring

Kontakt fastlegen og fortell om problemet (bryt tausheten).

Fortell om rusmisbruket som foregår og hvordan du opplever det.

Snakk med noen du kjenner godt og stoler på: en venn/venninne, et familiemedlem, en arbeidskollega, behandlingsapparatet.

Omfang

I følge nettsiden rop.no , som forøvrig A-larm har bidratt i , er det vanskelig å finne gode statestikker som gir nøyaktige tall på hvor mange som er rusavhengige , har en skadelig bruk av rusmidler eller er pårørende. Det er likevel gjort noen anslag basert på ulike studier på feltet.

Hjelpe og støttetiltak i Norge 

  • Avvenningstiltak ved offentlige og private behandlingsinstitusjoner  
  • Foreldrerådgivning ved familievernkontorer, psykiatriske poliklinikker
  • Familieterapi gjennom familievernkontor, psykiatriske poliklinikker og behandlingsinstitusjoner
  • Barnevernet
  • Frivillige organisasjoner og kommunale rustiltak/oppfølgingstjenester