Rus & avhengighet

Rus & avhengighet

Definisjoner

Det er mange måter å definere skadelig bruk og avheninghet på. Vi velger å forholde oss til det internasjonale diganoseverktøyet ICD 10 og gjengir definisjonene av de her.

Skadelig bruk:

"Bruk av psykoaktive stoffer i et mønster som gir helseskade. Skaden kan være somatisk (som i tilfeller av hepatitt som følge av egenadministrerte injeksjoner av psykoaktive stoffer), eller psykisk (f eks episoder med depressiv lidelse etter betydelig alkoholkonsum)."

Avhengighetssyndrom

"En rekke atferdsmessige, kognitive og fysiologiske fenomener som utvikler seg etter gjentatt stoffbruk. Vanligvis har brukeret sterkt ønske om å ta stoffet, vansker med å kontrollere bruken av den, fortsatt bruk til tross for skadelige konsekvenser, stoffbruken får høyere prioritet enn andre aktiviteter og forpliktelser, økt toleranse og noen ganger en fysisk abstinenstilstand. Avhengighetssyndromet kan dreie seg om et spesifikt psykoaktivt stoff (f eks tobakk, alkohol eller diazepam), om en gruppe stoffer (f eks opiater) eller et bredere spekter av farmakologisk forskjellige psykoaktive stoffer."       

Vår oppfordring

  • Kontakt fastlegen og fortell om problemet (bryt tausheten).
  • Fortell om rusmisbruket som foregår og hvordan du opplever det.
  • Snakk med noen du kjenner godt og stoler på: en venn/venninne, et familiemedlem, en arbeidskollega, behandlingsapparatet.

Omfang

I følge nettsiden snakkomrus.no , som forøvrig A-larm har bidratt i , er det vanskelig å finne gode statestikker som gir nøyaktige tall på hvor mange som er rusavhengige , har en skadelig bruk av rusmidler eller er pårørende. Det er likevel gjort noen anslag basert på ulike studier på feltet

Alkohol :

90% av norges befolkning over 15 år drikker alkohol.

Statens institutt for rusmiddelforskning anslår at antallet storkonsumenter/stordrikkere i den norske befolkning som er 15 år eller mer ligger et sted mellom 80 000 og 120 000 personer. Med stordrikker regnes en person som i gjennomsnitt drikker 10 cl ren alkohol pr dag (0,25 liter brennevin eller en flaske vin eller en 2 liter øl). Kvinner som drikker 9 cl ren alkohol i gjennomsnitt hver dag, vurderes som stordrikkere. For menn er 12 cl grenseverdien for å vurderes som stordrikkere (SIRUS-rapport 4, 2010).

Det anslås at cirka 10% av befolkningen vil stå for omtrent halvparten av det totale alkoholforbruket (SIRUS, 2009 – Alkohol et større samfunnsproblem enn narkotika).

Vanedannende legemidler

De fleste som bruker et vanedannende legemiddel gjør dette i henhold til den informasjon som følger forpakningen og de råd legen gir vedrørende bruk. De fleste bruker små mengder over kort tid. De fleste leger som skriver ut vanedannende legemidler, gjør også dette i henhold til forskrivningspraksis.
Som navnet på denne gruppen av legemidler tilsier, innebærer likevel bruk av vanedannende legemidler en potensiell risiko for å kunne utvikle en avhengighet. Denne risikoen henger sammen med den generelle rusopplevelsen/euforien bruk av slike legemidler kan gi, samt faren for toleranseutvikling og abstinensproblemer ved lengre tids bruk. Dette betyr at forskrivning og bruk av slike legemidler må gjøres med varsomhet.

Ca 400.000 personer fikk utskrevet Paralgin Forte eller Pinex Forte i 2010

Ca 6000 personer får utskrevet metadon, subutex eller subuxone gjennom et legemiddelassistert rehabiliteringstiltak (LAR)

360.000 personer fikk utlevert sovemidlene Imovane eller Stilnoct

132.539 personer fikk utllevert beroligende legemidler som innholdt virkestoffet diazepam ( Valium, Vival , Stesolid )

133.926 personer fikk utlevert beroligende legemidler som inneholdt virkestoffet Oxazepam ( Sobril, Alopam , Serepax )

Salget av vanedannende smertestillende, beroligende og søvnfremkallende midler har økt de siste årene. Man har få beregninger over hvor mange mennesker som er fysisk avhengige av medikamenter/legemidler og som trenger hjelp for å komme ut av problemer knyttet til dette.

Illegale rusmidler.

Det anslåes at ca 30.000 personer til enhver tid har lidelse knytte til skadelig bruk eller avhengighet av illegale rusmilder. Anslaget utgjør ca 100.000 personer som har hatt samme lidelse en gang i løpet av livet.

Pårørende:

Ca 90.000 barn har opplever at minst en av foreldrene har misbrukt alkohol siste år.

Ca 70.000 barn har foreldre som ruser seg så mye at det mest sannsynlig går utover daglig fungering

Ca 30.000 barn har foreldre som har et alvorlig alkoholmisbruk

50.000 - 100.000 ektefeller/partnere bor sammen med personer med risikofylt alkoholkonsum

Hjelpe og støttetiltak i Norge 

  • Avvenningstiltak ved offentlige og private behandlingsinstitusjoner  
  • Foreldrerådgivning ved familievernkontorer, psykiatriske poliklinikker
  • Familieterapi gjennom familievernkontor, psykiatriske poliklinikker og behandlingsinstitusjoner
  • Barnevernet
  • Frivillige organisasjoner og kommunale rustiltak/oppfølgingstjenester

 Våre avdelinger

A-larm

Levert av Netlab | Oppdateres med eRedaktør